Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom objednávkového systému T-TAKÁCS.

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom objednávkového systému môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (podnikateľské subjekty) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Len registrovaný zákazník si môže objednávkovým systémom objednať akýkoľvek tovar, ktorý je možné umiestniť do objednávacieho košíka. Po objednaní tovaru a zadaní počtu kusov sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v objednávkovom systéme T-TAKÁCS. Pri registrácii je zákazník (podnikateľský subjekt) povinný vyplniť údaje, ktoré od neho objednávkový systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a spoločnosť T-TAKÁCS ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.

Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené konto s prihlasovacími údajmi. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná a uložená v systéme spoločnosti T-TAKÁCS. Systém  zaregistrovanie objednávky uloží do prehľadu obchodného partnera. Okamihom zaradenia do prehľadov sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou T-TAKÁCS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

Čas potrebný na prípravu objednávky je 24hodín (pracovné dni) od zaradenia objednávky do systému.

Systém umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok, faktúr a reklamácií (prijatie, úhrady, záväzky a pod ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Objednávky budú vybavené len vtedy, ak nebude prekročený kredit partnera a nebude mať záväzky po splatnosti!

Objednávky do hodnoty 100,- € bez DPH - bude účtovaný manipulačný poplatok 10,- € za vybavenie + prepravné. V prípade takejto objednávky a osobného odberu manipulačný poplatok neúčtujeme. (uvedené zľavy neplatia na tovar s individuálne dohodnutými cenami).

Akákoľvek doobjednávka bude vybavovaná ako samostatná objednávka!

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH. Zákazník si môže spôsob úhrady zvoliť pri dokončovaní objednávky. Pre novoregistrovaných zákazníkov je možný odber len na hotovosť (osobný odber, alebo dobierka).

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Tovar posielame prepravnými spoločnosťami iba registrovaným partnerom!

Pri objednávaní tovaru sa partnerovi zobrazuje aktuálny stav na sklade a po potvrdení objednávky sa tovar rezervuje.

Cenník pre balíkové zásielky a paletové zásielky aj so zvýhodneným prepravným si môžete pozrieť na stránke: Možnosti dopravy

V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „nie je skladom“ (t.j. tovaru, ktorý nie je fyzicky na sklade) sa objednáva u dodávateľa až na základe záväznej mailovej objednávky zákazníka.

V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „Iba na objednávku“ (tovar nie je skladom) sa tovar objednáva u dodávateľa až po úhrade zálohy a pripísaní na náš účet vo výške 100% hodnoty objednávaného tovaru! Úhrada je možná buď v hotovosti, alebo platbou prevodom na základe zálohovej faktúry.  

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti T-TAKÁCS, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak dodanie tovaru bude z technických dôvodov nesplniteľné, spoločnosť T-TAKÁCS sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti T-TAKÁCS a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť T-TAKÁCS sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak bola úhrada vopred. Spoločnosť T-TAKÁCS sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávkovom systéme ako miesto doručenia.

Jazierkovú fóliu (PVC a EPDM) s hmotnosťou väčšou ako 80kg neskladáme, ale posielame len v tvare originálneho balenia - rolky

Článok 5
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (02/4591 4605) alebo e-mailom  na adresu info@takacs.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny  z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru. Spoločnosť T-TAKÁCS si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "nie je skladom" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6. Storno objednávky zo strany T-TAKÁCS - spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť T-TAKÁCS  bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti  T-TAKÁCS a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť T-TAKÁCS  sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Platí iba pri nákupe cez objednávkový systém T-TAKÁCS.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy po dohode v prípade, že tovar bude vrátený nepoškodený, nerozbalený a ani inak označený.

Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Zároveň účtujeme 10% manipulačný poplatok z hodnoty vráteného tovaru.

Spoločnosť T-TAKÁCS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Rovnako pri osobnom odbere tovaru si zákazník musí skontrolovať prevzatý tovar. Má právo ho neprevziať, ak sú na tovare zjavné vady. Neskoršie reklamácie na poškodený tovar nebudú akceptované a budú zamietnuté!

V prípade, že reklamovaná chyba bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť T-TAKÁCS nezodpovedá za chyby, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.