Zloženie AZSZávlahyAutomatický závlahový systém

Zloženie AZS

Automatický závlahový systém je zariadenie zložené z množstva komponentov,
ktoré je možné pre lepšiu orientáciu začleniť do 4 základných skupín:

1

Zdroj vody

Zdrojom vody môže byť studňa (vŕtaná, kopaná, narážaná), vodný tok alebo jazero, retenčná nádrž alebo kombinácia týchto zdrojov. Všetky uvedené vodné zdroja musia byť samozrejme vybavené podávacím zariadením – čerpadlom - doplnené ovládacou jednotkou.

Na závlahu využívame taktiež vodu z verejného vodovodu a v tomto prípade nie je potrebné dopĺňať žiadne ďalšie podávacie zariadenia na dodávku vody. Samozrejme cena pitnej vody doplnená príplatkom za stočné je pomerne vysoká, preto sa snažíme využiť lacnejšie možnosti.

Zdroj vody je potrebné definovať vzťahom l/min(m3/hod) / bar. Je to vyjadrenie množstva vody za jednotku času a pri aktuálnom tlaku. Vzťah je dôležitý preto, lebo zavlažovacie komponenty ( postrekovače a trysky, kvapkovače a kvapková hadica ) sa vyznačujú špecifickým prietokom vody pri určenom optimálnom pracovnom tlaku.

Zloženie AZS
2

Hlavný rozvod (primárny)

Počiatočným bodom hlavného rozvodu je zároveň miesto pripojenia k zdroju vody dodávanej do závlahového systému. Hlavný rozvod je úsek závlahového systému, ktorý je pod stálym tlakom. Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:Ventil pre prívod vody do AZS
Ventil pre prívod vody do AZS

môže byť guľový alebo sedlový a v obidvoch prípadoch je vhodné aby bol s odvodnením, resp. S vypúšťacím otvorom.

Filtrácia
Filtrácia

má byť súčasťou každého závlahového systému. Na trhu je k dispozícií niekoľko typov filtrov, líšia sa materiálovým zložením, veľkosťou a typom filtračnej vložky. Pri vyššom podiele znečistenia vody sa odporúča zaradiť do filtračného systému aj hydrocyklón.

Rozvody vody
Rozvody vody

používajú sa HDPE rúry (hadice), ktoré sú spájané typizovanými kompresnými tvarovkami. Pre tento úsek rozvodov je potrebné použiť, rúry označené ako HDPE s hodnotou PN10, čo znamená tlaková odolnosť do 10bar.

Hydrantové záhradné prípojky
Hydrantové záhradné prípojky

sú to zariadenia, ktoré nám umožňujú prístup k tlakovej vody. Je to miesto pripojenia záhradnej hadice. Tieto prípojky môžu byť podzemné (šachta s ventilom, bajonetový typ) alebo nadzemné (rúra s ventilom).

Elektromagnetické ventily (EMV)
Elektromagnetické ventily (EMV)

sú to uzatvárajúce armatúry, prevažne vyrobené z odolného plastu a hlavnými časťami ventila je gumená membrána doplnená pružinou a solenoid (cievka). Podľa typu napájacieho zdroja riadiacej jednotky môžu byť solenoidy 24 VAC alebo 9 VDC. Pri vyššom počte EMV nám prívod vody do jednotlivých EMV zabezpečuje rozdeľovač.

Ventilové šachty/boxy
Ventilové šachty/boxy

sú určené na podzemnú inštaláciu, slúžia na uloženie elektromagnetických ventilov. Konštrukčne sú šachty bez dna, vyrobené z odolného plastu s odnímateľným vekom. Pre rôzny počet EMV sú k dispozícií rôzne veľkosti ventilových šácht od malých guľatých až po veľké hranaté tvary.

3

Sekcie (sekundárny rozvod)

Sekundárny rozvod alebo sekcia je úsek závlahového systému, ktorý nie je pod stálym tlakom. Voda zavodní tento úsek až po impulze vydaným riadiacou jednotkou. Počet EMV v každom závlahovom systéme nám zároveň určuje aj počet sekcií. Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:

Rozvody vody

používajú sa LDPE/HDPE rúry (hadice), ktoré sú spájané typizovanými kompresnými tvarovkami. Pre tento úsek rozvodov je možné použiť aj rúry označené ako LDPE s hodnotou PN06, čo znamená tlaková odolnosť do 6 bar.

Rozvody vody
Zavlažovacie komponenty

široký sortiment tvorený postrekovačmi a ich tryskami a množstvo komponentov určených pre mikrozávlahu. Pre závlahu trávnika sú najpoužívanejšie výsuvne postrekovače a tie sa na základe spôsobu zavlažovania rozdeľujú do dvoch základných skupín:A. Statický postrekovač

veľmi často všeobecne pomenúvaný aj ako „sprejový postrekovač“. Postrekovač je špecifický tým, že výsuvná časť postrekovača nazývaná ako výsuvník je pevná - nevykonáva točivý pohyb, nerotuje.Pre statický postrekovač je určených niekoľko typov trysiek, vybrať si môžete z nasledovnej ponuky: sprejové trysky, rotačné lúčové trysky a bubblery. Líšia sa dĺžkou dostreku, nastaviteľným uhlom, zrážkovým úhrnom a spôsobom distribúcie vodných kvapiek. Dôležité je vedieť, že spotreba vody statickým postrekovačom resp. typom vybranej trysky sa úmerne zvyšuje s veľkosťou zavlažovacieho uhla.

B. Rotačný postrekovač

vyznačuje sa rotačným výsuvníkom, vykonáva točivý pohyb. Set trysiek je zvyčajne už priložený k postrekovaču a jednotlivé trysky sa vzájomne odlišujú predovšetkým dĺžkou dostreku. Spotreba vody rotačným postrekovačom je konštantná a nezávisí od nastaveného uhla postrekovania.

A. Statický postrekovač
B. Rotačný postrekovač
4

Riadiaci systém

Riadiaci systém je podstatnou súčasťou a zabezpečuje automatický chod závlahového systému. Predovšetkým je tvorený z riadiacej jednotky, senzorov poveternostných vplyvov a doplnkových súčastí.

Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka

je zariadenie, ktoré nám umožňuje ovládať otváranie a zatváranie elektromagnetických ventilov, a tým reguluje prúdenie vody. Reguláciu prietoku vody podľa našich požiadaviek, umožňuje nastavený zavlažovací program. Program v podstate nie je zložitý. Zadávame údaje o čase, kedy zavlažovanie bude prebiehať, ako dlho bude trvať zavlažovací cyklus a ako často, resp. zvolíme zavlažovací kalendár.

Skrinka riadiacej jednotky (RJ), môže byť určená do vonkajšieho alebo vnútorného prostredia. Výber konkrétnej RJ závisí od počtu sekcií a zdroja napätia, ktorý máme k dispozícií. Trendom v poslednom období je ovládanie s RJ s možnosťou WiFi pripojenia a spravovania zavlažovacieho programu na diaľku.

Senzor
Senzor

poveternostných vplyvov slúži na dočasné blokovanie nastaveného zavlažovacieho programu podľa aktuálneho počasia. Jednoduchým a najčastejšie využívaným senzorom je senzor dažďa, ktorý nám preruší program. K ďalším typom používaných senzorov patrí pôdny, veterný, mrazový, prietokový alebo kombinácia niekoľkých senzorov, pri ktorých už používame pomenovanie senzorová mini stanica, alebo meteostanica.

Elektroinštalačné prvky
Elektroinštalačné prvky

slúžia na prepojenie riadiacej jednotky s elektromagnetickými ventilmi, prípadne senzorom. Prevažne sa ide o prenos napätia 24 VAC, prípadne 9 VDC. Do tejto skupiny zaraďujeme elektrické káble a vodotesné konektory.

Pre 100% funkčnosť tejto stránky používame aj súbory “cookies”. Cookies využívame aj pre analýzu čitanosti, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.